L
Informatie voor IB'ers

Korte informatie:

! 17 - 20 september 2018: Auris Wijzer Week: zie item onder nieuwskop !

 

Algemene informatie:

 

De volgende formulieren kunt u gebruiken voor een aanmelding: 

1. Aanvraag nieuw arrangement (ook toelaatbaarheidsverklaringen) te gebruiken door scholen

2. Aanvraag verlenging arrangement (ook toelaatbaarheidsverklaringen) te gebruiken door scholen

3. Aanmeldformulier voorschools (ook toelaatbaarheidsverklaring) te gebruiken door voorschoolse voorzieningen en/of ouders

4. Formulier voor zittende S(B)O-leerlingen (verlenging TLV) te gebruiken door scholen speciaal (basis)onderwijs

5. Formulier voor vervolg na kleuterobservatiegroep te gebruiken door coördinator kleuterobservatiegroep

6. Formulier voor de peuter-kleutergroep SO De Veste te gebruiken door SO De Veste

 

Zie hier protocol voor aanvraag arrangement voor meerdere kinderen uit een groep.

 

Bekijk hier de jaarplanning voor de IB'ers voor schooljaar 2018-2019

Bekijk hier de jaarplanning voor de IB'ers voor schooljaar 2017-2018.

Bekijk hier de informatie over Let's Talk Zeeland (vrijwilligers-talken)

Bekijk hier de presentatie over privacy in het sociaal domein, gepresenteerd op de IB-bijeenkomst op 7 november 2017.

Lees hier het programma voor de bijeenkomsten van de IB-klankbordgroep in oktober en november 2017.

Bekijk hier de presentatie van januari 2017.

Bekijk hier en hier de presentaties terug van de bijeenkomst van de klankbordgroep op 11 oktober 2016

 

 

 

Ontwikkelingsperspectieven

Direct naar formats

Volgens de wet passend onderwijs moet voor leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband ontvangen een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld. Dat ontwikkelingsperspectief (opp) beschrijft welke doelen worden nagestreefd (korte en lange termijn) en wat er gedaan wordt om die doelen te bereiken.  

 

Het is voor het samenwerkingsverband niet noodzakelijk dat er al zo'n opp ligt op het moment dat er een arrangement wordt aangevraagd bij het Loket. Dat kan natuurlijk wel, maar voor sommige leerlingen is dat nog niet zo makkelijk, omdat men bepaalde zaken nog niet weet (bijvoorbeeld als een kind nog maar net op school is). Scholen zijn gewend voor een bepaalde doelgroep kinderen een opp op te stellen. Voor andere kinderen werken ze vaak met handelingsplannen of groepsplannen. Voor kinderen in het speciaal (basis)onderwijs is er altijd een opp. Het samenwerkingsverband vindt het van belang dat er een goed plan wordt opgesteld. Aan de vorm van het document stellen we geen eisen.

 

Als er eenmaal een arrangement (extra ondersteuning) wordt toegewezen door het Loket dan moet er wel een opp opgesteld worden als het er nog niet is. Het opstellen van het opp kan dan onderdeel zijn van de begeleiding. Op deze wijze leren we met elkaar ook steeds beter ons denk- en werkproces in een dergelijk document te gieten. Dat opp moet binnen 6 weken na inschrijving van de extra ondersteuning worden vastgesteld.

De inspectie controleert of er voor leerlingen met extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband een opp is op school. Zo'n opp moet aan de volgende 3 eisen voldoen:

  1. de verwachte uitstroombestemming van de leerling
  2. de onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming bevat in elk geval een weergave van de stimulerende en belemmerende factoren die van invloed zijn op het onderwijs aan de leerling
  3. een beschrijving van de te bieden ondersteuning en begeleiding en - indien aan de orde- de afwijkingen van het (reguliere) onderwijsprogramma.

Verder wordt tegenwoordig liever met vaardigheidsscores dan met DLE's gewerkt.

Over het handelingsdeel (3) moet de school met ouders overleg voeren. Mogelijk verandert dit binnenkort naar instemmingsrecht, ouders moeten dan tekenen voor het handelingsdeel.

 

De PO-Raad maakte een handzaam en heel bruikbaar en leesbaar boekje dat alle scholen ontvingen. Een echte aanrader.

Er zijn diverse formats beschikbaar voor een opp. U kunt hier naar behoefte gebruik van maken.

  1. het format passend bij de uitgave van de PO-raad. Goed basisdocument.
  2. het format dat in Zeeland is ontwikkeld door diverse Zeeuwse partners. Een wat uitgebreider document met de fasen van handelingsgericht werken erin.
  3. een handleiding bij ParnasSys.

Tenslotte is de opp-ladder ontwikkeld door drs. J.E. Jongbloed- van Wijngaarden van SBO Het Mozaiek in Hilversum een goed en handig hulpmiddel. Lees hier de toelichting.

Op deze site kun je checken of er een update is van de opp-ladder: http://www.opptrap.nl/

Download elke keer de laatste versie, want er zijn regelmatig up-dates.