November 2022

Samenwerkingsverband Kind op 1 organiseert passend 

onderwijs voor basisscholen in de 

Oosterschelderegio en op Walcheren

Ondersteuningsplanraad (OPR) van Kind op 1

Onze rol is meedenken, namens alle ouders en personeel, over passend onderwijs in deze regio. Het samenwerkingsverband biedt ondersteuning op de basisscholen daar waar nodig en verwijst door naar het speciaal onderwijs.
Kijk voor meer informatie op de website van kind op 1. https://swvkindop1.nl 

Wil je weten wat passend onderwijs is? Bekijk deze link https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2022/04/25/wat-is-passend-onderwijs-informatie-voor-ouders---basisonderwijs
De ondersteuningsplanraad (OPR) is het algemene medezeggenschapsorgaan van Kind op 1.                
Elk samenwerkingsverband heeft zo’n OPR. De OPR bestaat uit ouders en personeelsleden (van de scholen) en mag meebeslissen over het beleid van Kind op 1.
In onze OPR werken we met 12 gekozen leden: 6 ouders/verzorgers en 6 personeelsleden.

Onze raad heet ‘ondersteuningsplanraad’ omdat onze wettelijk belangrijkste taak is het meestemmen over het vierjaarlijkse ondersteuningsplan. Dit plan is het meerjarenbeleidsplan van een samenwerkingsverband. Andere onderwerpen die we bijvoorbeeld bespreken in de OPR: 

 • Effecten van de ondersteuning van Kind op 1 op de basisscholen

 • Samenwerking zorg en onderwijs 

 • De inzet van de middelen (begroting)

 • Ouder- en jeugdsteunpunten

 • Contacten met de Raad van Toezicht, Inspectie van Onderwijs

 • Groei (of juist niet) van speciaal (basis)onderwijs

 • Actualiteiten in het onderwijs

Wat betekent Kind op 1 voor mij?

Eva, dochter van Judith

Onze dochter Eva volgt, door medische problemen, onderwijs op mytylschool de Sprienke in Goes.

Vijf jaar geleden zijn wij gaan kijken naar de mogelijkheden om haar ook op de reguliere basisschool

op het dorp onderwijs te kunnen laten volgen.

Wij vonden het belangrijk voor haar sociale ontwikkeling om mee te kunnen draaien met de

leerlingen in het regulier onderwijs.

Basisschool de Parelburcht stond open voor onze ideeën en hebben dan ook samen met ons

bekeken hoe dit in de praktijk uitgevoerd kon gaan worden.

Samen met een ambulant begeleider van het samenwerkingsverband en de beide scholen zijn we

hier vorm aan gaan geven en is Eva 1 dag in de week mee gaan draaien op De Parelburcht.

Gestart in groep 4 en inmiddels in groep 8.

Vanaf het eerste moment werd zij door alle leerlingen met open armen ontvangen en beschouwd als

een van hen.

Voor ons is het een succes geworden.
Herkenning van klasgenootjes op het dorp. Speelafspraken met hen.

Haar klasgenootjes uit het regulier leren hierdoor op jonge leeftijd om te gaan met leeftijdsgenoten

met een beperking. Het blijkt voor veel medeleerlingen leerzame momenten te bieden die leiden tot een completere sociale ontwikkeling!

Ouder- en jeugdsteunpunt

Bij het evalueren van de wet passend onderwijs in 2020 is gebleken dat in veel samenwerkingsverbanden de positie en inbreng van ouders en jeugdigen beter kan. Daarom is er nu in elk samenwerkingsverband in Nederland een ouder- en jeugdsteunpunt; de plek waar ouders terecht kunnen met vragen aan het Samenwerkingsverband. Het ouder- en jeugdsteunpunt is onafhankelijk en zal in samenwerking met ouders en betrokkenen vormgegeven worden. De ondersteuningsplanraad is nauw betrokken bij het nadenken over de rol en taak van het steunpunt van Kind op 1. 

 

In schooljaar 2021-2022 is gedacht en gesproken over de behoeften en wensen van ouders. Dit gebeurde met de OPR, maar ook was er een aparte bijeenkomst voor ouders. Dit leverde de volgende aandachtspunten op:

 

1. Ouders zijn te afhankelijk van de scholen voor hun informatie.

Als de school alles goed uitlegt, ouders goed op de hoogte houdt van trajecten en er is geen ruis op de lijn dan is die afhankelijkheid geen probleem. Helaas loopt het niet altijd goed, het blijft mensenwerk. 

We hebben daarom enkele acties bedacht:

- Bij aanmeldingen bij Kind op 1 krijgen ouders zelf een mail van Kind op 1 met uitleg over de procedure. In de mail staat ook de optie om te reageren op de mail of om te bellen met ofwel Marian en Angelina ofwel Aukje en Marja. 

- Informatie/flyer (nog maken) over passend onderwijs bij aanmelding op de basisschool. Directeuren kunnen die aan nieuwe ouders op school uitreiken. 

- We hebben alle scholen gevraagd opnieuw te kijken naar de vermeldingen van Kind op 1 in de schoolgids en op de website van hun school. 

- We brachten/brengen bij de ambulant begeleiders onder de aandacht dat zij zelf bij ouders moeten nagaan of er voldoende betrokkenheid ervaren wordt. 

- We gaan onze voorschoolse contacten weer uitnodigen om de routes te verduidelijken en Kind op 1 zichtbaarder te maken. 

 

2. Ouders voelen zich soms alleen staan.

- We brachten/brengen bij intern begeleiders onder de aandacht dat het van belang is als school te durven zeggen dat "het niet lukt." 

- We brachten/brengen bij ambulant begeleiders onder de aandacht dat zij alert moeten zijn op ruis tussen school en ouders en dat van hen een mediërende rol verwacht wordt. 

- We proberen door betere, rechtstreekse informatievoorziening de drempel te verlagen voor ouders om ons te benaderen. 

 

Vanuit het ministerie is vanzelfsprekend ook aandacht en actie op het thema ouder- en jeugdsteunpunten.

- Er is een algemene ouderbrochure over passend onderwijs gemaakt door het ministerie. Klik hier voor de link. 

- Er is een wetsvoorstel gemaakt met 3 onderwerpen:

 • Leerlingen mogen hun mening geven bij het opstellen, bijstellen en evalueren van hun ontwikkelingsperspectief.

 • De extra ondersteuning die een school biedt in het kader van passend onderwijs wordt voortaan in de schoolgids opgenomen. Scholen zijn niet meer verplicht het schoolondersteuningsprofiel op te stellen.

 • Samenwerkingsverbanden moeten ouder- en jeugdsteunpunten inrichten waar ouders en leerlingen terecht kunnen voor informatie over en ondersteuning bij passend onderwijs. 

 •  

Dit is nu dus nog een wetsvoorstel waarop we vanuit Kind op 1 positief reageerden. Voor zover nu onze stappen en acties. Als u graag wilt reageren of opmerkingen hebt dan zijn we natuurlijk altijd geïnteresseerd. Wellicht volgt later nog eens een uitnodiging of enquête als we weer vervolgvragen hebben waarover we graag met meer ouders willen overleggen. mail ons gerust op: opr@swvkindop1.nl  

Ondersteuningsplan 2022-2026

Afgelopen schooljaar was het zover. Eens in de vier jaar komt ons belangrijkste agendapunt langs: stemmen over het vierjaarlijkse ondersteuningsplan. Voor 1 februari wordt het plan aangeleverd. We bespreken dit dan altijd in onze jaarlijks gezamenlijke vergadering met ook de Raad van Toezicht en de medezeggenschapsraad-personeel van Kind op 1. Dat zijn twee andere raden die actief zijn in een samenwerkingsverband. Ondersteuningsplan 2022-2026 had een andere opzet dan de eerdere plannen van Kind op 1. De inhoud was echter helder en in lijn met wat we verwachtten.
We hebben om die reden ingestemd met dit plan!

Wie zitten er in de OPR van Kind Op 1?

Ineke (voorzitter)
Ineke (voorzitter)
Als meerschoolse intern begeleider van Stichting Omnisscholen is het zoeken, vinden van en werken aan passende ondersteuning voor kinderen mijn dagelijks werk. Om met mijn kennis en ervaring mee te denken, mee te praten, te adviseren en in te stemmen hoe er het best passend ondersteund kan worden in de onderwijsbehoeften van alle kinderen ben ik lid van de OPR.
Ilona (secretaris)
Ilona (secretaris)
Ik ben werkzaam als intern begeleider op openbare basisschool Schengehof in ‘s-Heer Arendskerke. Deze school valt onder de stichting Alberoscholen. Omdat ik graag meedenk om de leerlingen passend onderwijs te bieden in de mogelijkheden van het onderwijs en de kansen van het kind, vind ik het waardevol om als personeelslid een actieve bijdrage te leveren als secretaris in de OPR van het samenwerkingsverband Kind op1!
Miranda (penningmeester)
Miranda (penningmeester)
Namens Stichting Ozeo houd ik mij als orthodidacticus en ambulant begeleider voornamelijk bezig met de onderwijsinhoud en de zorg voor leerlingen die zeer moeilijk leren en leerlingen waarbij sprake is fysieke of medische problematiek. Ik denk graag in mogelijkheden en vind het een uitdaging om het onderwijs voor iedere leerling passend te maken. Ook als lid van de OPR denk ik graag mee over de wijze waarop we passend onderwijs binnen onze regio zo goed mogelijk kunnen organiseren
Aicha
Aicha
Mijn naam is Aicha en ik ben leerkracht van groep 1/2 in het speciaal basisonderwijs op IKC+ de Marel. Ook ben ik moeder van een zoon van en een dochter in het regulier onderwijs. Ik denk graag mee over gelijke kansen voor alle kinderen binnen het Samenwerkingsverband Kind op 1. Ieder kind is uniek en heeft recht op passend onderwijs voor zijn/ haar unieke situatie. Mijn motto is: "If a flower doesn't bloom, you fix the environment in which it grows. Not the flower".
Judith
Judith
Als moeder van twee tienerdochters, waarvan de jongste onderwijs volgt op De Sprienke en 1 dag in de week op basisschool De Parelburcht op het eigen dorp. Ik probeer met mijn kennis en ervaring hierin een bijdrage te leveren, mee te denken en ervaringen uit te wisselen. Zodat ieder kind met de juiste hulp en middelen op zijn/haar manier het beste onderwijs kan volgen.
Karen
Karen
Ik ben Karen, moeder van 2 dochters van in het reguliere basisonderwijs. Ik ben werkzaam binnen jeugd GGZ en heb binnen mijn werk veel te maken gehad met de combinatie onderwijs en zorg. Ik denk dat de samenwerking tussen beide beter kunnen, wat één van de redenen was om me in te zetten voor de OPR van Kind op één. Ik vind het erg belangrijk dat alle kinderen met plezier, passend bij hun ontwikkeling onderwijs kunnen volgen en daar wil ik op deze manier graag mijn steentje aan bijdragen.
Nicole
Nicole
Vanaf 2012 ben ik werkzaam als leerkracht in het regulier basisonderwijs van Prisma-scholengroep. Tijdens mijn werk heb ik veel te maken met kinderen die gebruik maken van het samenwerkingsverband Kind op 1. Ik vind het ontzettend belangrijk dat alle kinderen onderwijs krijgen dat het beste bij ze past en probeer op deze manier mijn steentje daaraan bij te dragen.
Janneke
Janneke
Ik ben moeder van 2 kinderen, waarvan de oudste naar SBO De Tweern gaat. Ik heb 11 jaar als leerkracht gewerkt binnen het voortgezet speciaal onderwijs met kinderen met leer- en/of gedragsproblemen in de regio Bergen op Zoom. Daarnaast heb ik als ‘begeleider passend onderwijs’ in het voortgezet onderwijs kinderen begeleid op sociaal-emotioneel en didactisch gebied. Sinds 2018 ben ik werkzaam bij swv Brabantse Wal vo als ‘Transfercoach’. In deze rol kijk ik samen met het kind, de ouders en de school wat er nodig is om het onderwijs passend te maken. Als lid van de OPR bij swv Kind op 1 hoop ik vanuit mijn ervaring als moeder maar ook als professional, een bijdrage te kunnen leveren aan passend onderwijs binnen de regio waar ik met mijn gezin woon.
Werner
Werner
Ik ben Werner Braspenning en werkzaam als intern begeleider op twee scholen van Onze Wijs te Walcheren. Tijdens mijn werkzaamheden heb ik regelmatig te doen met Kindop1. Het feit dat het samenwerkingsverband vanuit passend onderwijs elk kind het onderwijs gunt dat het verdiend, vind ik het interessant om vanuit de OPR daar een aandeel in te hebben. Ik vind het belangrijk om mijn ervaring in te zetten, maar zeker ook om ervaringen op te doen.
Lianne
Lianne
Bij de OPR als ouder lid, mijn twee zoons zitten op het Acaciahof in Middelburg. Ik ben werkzaam in het mbo, waar ik mij dagelijks bezighoud met jongeren die extra ondersteuning en een maatwerktraject nodig hebben. Vanuit mijn expertise denk ik graag mee met de kwesties die bij kind op 1 voorbijkomen.
Jolanda
Jolanda
Mijn naam is Jolanda en heb jarenlang als leerkracht gewerkt in het regulier en speciaal onderwijs. Momenteel ben ik als zelfstandige actief als autismebegeleider voor kinderen en hun omgeving. Vanuit die ervaringen voelde ik al de noodzaak voor passend onderwijs maar nu ik ouder ben van een prachtige kleuter ervaar ik die noodzaak nog veel sterker. Als ouder wil je dat jouw kind gelukkig naar school gaat en daar tot bloei komt. Als lid van de OPR denk ik graag mee over dit passende onderwijs vanuit diverse perspectieven, als professional maar vooral als ouder. Zodat ieder kind met een glimlach naar school gaat!

Interesse in deelname van de OPR?

Voor schooljaar 2023-2024 zijn wij weer op zoek naar nieuwe leden die voor 4 jaar zitting nemen in de OPR.
Aanmelden voor deelname komend schooljaar kan tot 1 maart 2023. Medio maart mogen alle MR‐en van de scholen binnen het samenwerkingsverband drie voorkeursstemmen uitbrengen. De 3 leden met de meeste voorkeursstemmen nemen zitting in de OPR. De uitslag wordt bekend gemaakt na de verkiezingen.
Aanmelden/vragen/informatie? mail naar: opr@swvkindop1.nl

Meer informatie - vragen - ideeën

Wil je meer weten? Heb je vragen of ideeën? Wij horen het graag. 
Je kunt ons bereiken via opr@swvkindop1.nl

Stichting Kind op 1
Samenwerkingsverband voor passend primair onderwijs voor Oosterschelderegio en Walcheren
Adres: Deestraat 3, 4458 AJ 's-Heer Arendskerke
Telefoon: 0113-228887
E-mail: info@swvkindop1.nl
Website: www.swvkindop1.nl

Verander uw abonnement    |    Bekijk online